İşletme Yüksek Lisans Program (Tezli-İngilizce)

Sürekli gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğu günümüz ticaret çevresinde özellikle farklı disiplinlerden lisans eğitimi almış bireylerin bilgi birikimi işletme alanında yetersiz kalabilmektedir. Bu da gerek kurumsal gerek bireysel bazda çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek için güncel bilgileri öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca, bilgi çağının gerekliliklerinden biri olan “hayat boyu eğitimin” önem kazanması bireylerin işletme yüksek lisans yapmaları gereğini öne çıkarmaktadır. PRU İşletme tezli yüksek lisans programı, işletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili derslerin teori ve uygulamayı birlikte içerecek şekilde yürütüldüğü, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, iş hayatının farklı kademelerinde görev alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Bu programdan alınacak diploma, çağdaş yönetim ve işletme üzerine oldukça ileri seviyede bir bilgi birikimi ve üst düzey bir idari yeterliliğin yanı sıra, stratejik düşünce ve planlama gibi günümüz rekabet dünyasının en önemli gereklerine olan hakimiyetin de bir göstergesi olabilecektir. Programı başarıyla tamamlayan adaylar sektörlerinde hem lider hem de araştırmacı olarak yön veren ve şekillendiren uzman yöneticiler olarak kariyerlerini devam ettirebilme şansına sahip olabileceklerdir. Ayrıca, derslerini tamamlayan öğrencilerin tez yazacak olmaları, mezun olmaları halinde doktora eğitimine devam etmelerine ve akademik kariyere odaklanmalarına imkân tanıyacaktır. Program dili İngilizce’dir.