2023-2024 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri Duyurusu (2022-2023 Proje Dönemi)

20 Mart 2023 Pazartesi

T. C. Piri Reis Üniversitesi

2023-2024 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri Duyurusu (2022-2023 Proje Dönemi)

 

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz 21 Mart 2023- 14 Nisan 2023  tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 Ocak 2024 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Rektörlük makamı tarafından  değerlendirilecektir.

Erasmus Personel Hareketliliği iki ana faaliyet olarak yürütülmektedir:

a) Personel ders verme hareketliliği (yalnız öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri)

b) Personel eğitim alma hareketliliği (araştırma görevlileri ve tüm diğer akademik ve idari personel)

a)    Personel Ders Verme Hareketliliği:

Personel ders verme hareketliliği, Piri Reis Üniversitesi’nde ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Program ülkeleri ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü; Ortak ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 iş günüdür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur) (Daha çok personelimizin hareketlilikten faydalanabilmesi için ortalama süre 5+1 gün olarak belirlenmiştir.)

Hibe desteği alarak ders verme faaliyetinden yararlanacak personelin tahmini toplam sayısı

6

Toplam tahmini gün sayısı

36

 

b)    Personel Eğitim Alma Hareketliliği:

Personel eğitim alma hareketliliği, Piri Reis Üniversitesi’nde istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. (Daha çok personelimizin hareketlilikten faydalanabilmesi için ortalama süre 5+1 gün olarak belirlenmiştir.)

Hibe desteği alarak eğitim alma faaliyetinden yararlanacak personelin tahmini toplam sayısı

6

Toplam tahmini gün sayısı

36

 

 

Kurumlar, Konular ve Kontenjanları:

Birim*

Anlaşmalı Kurum

Faaliyetin Türü

Alan

Kontenjan

DF

Mircea cel Batran Naval Academy

Ders verme

Turkish Straits Traffic

1

Ders verme

Diesel engine combustion

1

Eğitim Alma

International Relations Office

2

DF

Latvian Maritime Academy

Ders verme

Maritime studies

1

Ders verme

Marine engineering

1

Ders verme

Port and shipping management

1

DF

University of Rijeka

Ders verme

Nautical Science

1

Ders verme

Marine engineering maritime transportation

1

Eğitim alma

Staff

2

DF

University of Cantabria

Eğitim Alma veya Ders verme

International Law, Nautical Science, Navigation, Transport Services, Engineering & Engineering Trades, Basic Programmes

2

DF

University of Lubjljana / Slovenya

Eğitim Alma veya Ders verme

Marine Engineering

4

DF

Nikola Vaptsarov” Naval Academy/ Bulgaristan

Eğitim Alma veya Ders verme

Nautical Science, Mechanical Engineering, Navigation,Electrical Engineering, Navigation Officer in Charge of a Watch

6

MF

University of Genova

Ders verme

Engineering and engineering traits

1

MF

Universitat Politecnica de Catalunya

Eğitim Alma veya Ders verme

Electricty and energy,Electronics and automation

1

MF

University of Trieste

Ders verme

Motor vehicle ships and aircrafts

1

MF

West Pomerian U. of Technology

Ders verme

Engineering Technology

1

İİBF

University of Lodz

Eğitim Alma veya Ders verme

Economics,Sociology

2

İİBF

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v usti nad Labem

Eğitim Alma veya Ders verme

Business and administration, Economics

2

İİBF

Mircea Cel Batran Naval Academy / Romanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Naval and Port Engineering and Management

2

İİBF

Transilvania University of Brasov/ Ronanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Business and Administration

1

İİBF

Technishe Universitat Dresden /Almanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Economics and Business

1

İİBF

University of Piraeus/ Yunanistan

Eğitim Alma veya Ders verme

Transport Services

Environmental Science

6

İİBF

Albert Ludwigs Universitat Freiburg

Eğitim Alma veya Ders verme

Economics

2

FEF

Ovidius University of Constanta

Ders verme

Computer use,Mathematics

1

Eğitim Alma

Computer use,Mathematics

1

DF

Lithuanian Maritime Academy / Litvanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Nautical Science, Navigation

Transport Services

Marine Engineering

5

DF

University of the Aegean / Yunanistan

Eğitim Alma veya Ders verme

Nautical Science, Navigation

Transport Services

Marine Engineering

5

DF

Antwerp Maritime Academy / Belçika

Eğitim Alma veya Ders verme

Nautical Science, Navigation

Marine Engineering

5

MF

Universiti Malaysia Pahang / Malezya

 

Eğitim Alma veya Ders verme

Engineering, Info. And Com. Tech., Inter. Dis. Prog. And Qual. Inv. Eng., Manu. And Cons.

5

 

*DF: Denizcilik Fakültesi; MF: Mühendislik Fakültesi; İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; FEF: Fen Edebiyat Fakültesi

 

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Programa başvurabilmek için Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan akademik veya idari personel olma şartı aranmaktadır. Programdan ilk defa yararlanacak olan personele ve birimlere öncelik verilecektir. Ders verme hareketliliği için “Öğretim Programı”, eğitim alma hareketliliği için “Eğitim Programı” hazırlanmalıdır. Dil yeterliliği önemli bir seçim kriteridir.

Sıralama aşağıdaki kriterlere uygun şekilde yapılmaktadır:

 

Kriter

Puan

Temel Puan

10

2019-2020’de hareketlilikten faydalanmış olmak

-1

2021-2022’de hareketlilikten faydalanmış olmak

-1

2022-2023’de hareketlilikten faydalanmış olmak

-2

Bölümden başka başvuru olmaması

+2

Onaylanmış öğretim veya eğitim programı

+2

Resmi davet mektubu

+2

Yabancı dil bilgisi

+3

Başvurunun Faaliyet alanıyla uyumlu olması

+3

Geç başvuru

-2

 

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4) Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.

5) Engelli personel önceliklendirilir.

6) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir. 19

7) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

 

-       Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

-       Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

 

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Bu yıldan itibaren Erasmus+ başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla hazırlanan https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr den yapılması ayrıca okulumuz Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurulması ve istenen belgeleri erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinizin asılları ilerleyen süreçte Erasmus Ofisi tarafından talep edilecektir.

Her iki şekilde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacağından, başvuru ve belge yükleme işlemlerinizi dikkatli şekilde yürütmeniz gerekmektedir.

*Denizcilik Fakültesi: mssolmaz@pirireis.edu.tr

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: zkuscu@pirireis.edu.tr

  Mühendislik Fakültesi: yfgulver@pirireis.edu.tr

  Denizcilik Meslek Yüksekokulu: yocak@pirireis.edu.tr

 

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük/haftalık hibe ödemesi ile seyahat giderlerine destek olacak şekilde bir ödeme yapılır. İsteyen personel mali destekten feragat ederek programdan faydalanabilir. Hibe miktarları ve seyahat mesafesine göre yol ücretleri için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.

 

 

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23

-

100 - 499 KM arası

180

210

500 - 1999 KM arası

275

320

2000 - 2999 KM arası

360

410

3000 - 3999 KM arası

530

610

4000 - 7999 KM arası

820

-

8000 KM ve üzeri

1500

-

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

KARMA YOĞUN PROGRAMLAR (BLENDED INTENSİVE PROGRAMMES-BIPs)

 

Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi işbirliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara çözüm üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma yoğun programlar katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır. Çok yıllı olabilir.

BIP’ler, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim kademesinden öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim kurumları, öğrencilere ve personele yönelik öğrenim, ders verme ve eğitim alma faaliyetlerini içeren kısa süreli BIP’ler düzenleyebilirler. Bu programlar süresince, öğrenci veya personel grupları işbirliğine dayalı çevrimiçi öğrenme ve takım çalışmasına olanak tanıyan zorunlu bir sanal bileşenle entegre edilmiş kısa süreli fiziksel hareketliliğe katılır. Bu sanal bileşen, BIP’e entegre edilen ve programın öğrenme çıktılarına katkı sağlayacak belirli görevleri/ödevleri eş zamanlı ve birlikte yapmak üzere katılımcıları çevrimiçi olarak bir araya getirmelidir.

2. Katılımcıların Seçimi:

BIP katılımcıları BIP ortaklığı tarafından belirlenir. Seçimlerde aşağıdaki ölçütler kullanılmaktadır:

1.Başarı

2.İlk kez katılım

3.Yabancı dil bilgisi

4.Dezavantajlılık/engellilik