2023-2024 Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri (2022 – 2023 Projesi)

20 Mart 2023 Pazartesi

T. C. Piri Reis Üniversitesi

2023-2024 Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri (2022 – 2023 Projesi)

 

 

Staj Hareketliliği Nedir?

          Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, Piri Reis Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

          Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

          Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

         

Erasmus staj hareketliliği faaliyeti için başvurularımız başlamıştır. 21 Mart 2023- 14 Nisan 2023  tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

 

Programa Kimler Başvurabilir?

          Erasmus Staj Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için;

 

1-    Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma,

2-    Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir.

3-    a) Birinci kademe(lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

c) İkinci ve üçüncü kademe(yüksek lisans/ doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

4-    Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

 

 

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Bu yıldan itibaren Erasmus+ başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla hazırlanan https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr den yapılması ayrıca okulumuz Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurulması ve istenen belgeleri erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinizin asılları ilerleyen süreçte Erasmus Ofisi tarafından talep edilecektir. Öğrencilerimiz, Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları ile ilgili sorularını erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr iletebilirler.

Her iki şekilde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacağından, başvuru ve belge yükleme işlemlerinizi dikkatli şekilde yürütmeniz gerekmektedir.

 

AB ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında imzalanacak Katkı Anlaşmasının henüz imzalanmaması sebebiyle Erasmus+ Staj Hareketlilikleri faaliyetlerinde aksamalar yaşanabilir. Başvuruya engel bulunmamakla birlikte öğrencilerimizin başvurularını planlarken bu hususa dikkat etmeleri önemle rica olur.

 

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

          Başvuru formu; Misafir olunacak kuruluştan alınan niyet mektupları ve detaylı çalışma programları; Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

 

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

          Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%55) ve dil seviyesi (%45) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.  Dil seviyesi daha önce 27 Aralık 2022 tarihinde Üniversitemiz Hazırlık bölümü tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir. Dil sınavı barajı 60 puandır. Dil sınavına mücbir sebepler ile katılamayan öğrenciler, B1 ve üstü sertifika ile başvuru yapabilir fakat seviyesi ne olursa olsun 60 puan olarak değerlendirilecektir.

          Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Seçildiği halde Erasmus + Hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi en geç 28 Nisan 2023 saat 17.00’dir Bu süreç içinde feragatta bulunmayıp daha geç bildiren öğrencilerden bir sonraki Erasmus + Hareketliliklerinden -10 puan kırılır.

AB ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında imzalanacak Katkı Anlaşmasının henüz imzalanmaması sebebiyle Erasmus+ Staj Hareketlilikleri faaliyetlerinde aksamalar yaşanabilir. Bu sebeple faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, puan eksiltilmesi yapılmayacaktır.

  Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan(8)

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan(9)

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan(10)

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Piri Reis Üniversitesi tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

(8)Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

(9)Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

(10) Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz

 

          Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

          Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

 

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

          Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler. Faaliyet süresi en az 2 en çok 12 aydır.

          Ülkelere göre hibe miktarları şöyledir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

         

           Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

 

          Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

 

          Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

 

 

 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

          Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.

          Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

 

Doktora Hareketliliği

          Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)(1) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

(1) “Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

Karma Hareketlilik

          Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya gelip çalışabilirler.

          Öğrenciler, bir karma yoğun programa (blended intensive programme) katılmak suretiyle de karma hareketlilik gerçekleştirebilir. Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar.

          Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler.

          Karma hareketlilikte, hareketliliğin toplam süresi yukarıda belirtilen asgari ve azami süreler olmak üzere, fiziksel hareketlilik süresi asgari 5 gün azami 30 gündür. Karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3 ECTS kredisi verilmelidir.

          Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

 

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği) hibe miktarları şöyledir:

 

 

 

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 Avro