Deniz Kampüsü Merkez Cafe-Kafeterya Kiralama İhalesi

3 Mart 2022 Perşembe

DENİZ KAMPÜSÜ MERKEZ CAFE-KAFETERYA KİRALAMA İHALESİ 

İHALE DUYURUSU 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 

1. İhale Detayları 

İhale Şehri 

İstanbul 

İş Şehri 

İstanbul 

Kurum                         

T.C. Piri Reis Üniversitesi 

İşin Adı/Konusu/ Cinsi   

Cafe/ Kafeterya İşletme İhalesi   

İhale Tarihi ve Saati 

16.03.2022, Saat 14:00 

İhale Usulü 

Kapalı Teklif Usulü (16.03.2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Piri Reis Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 27. Maddesi) 

İhale Doküman Bedeli  

250 TL 

Geçici Teminat Tutarı 

10.000 TL (Kesin Teminat 210.000 TL ) 

İhale Adresi 

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8  Tuzla - İstanbul 

Telefon ve faks numarası 

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51 

Elektronik Posta Adresi 

Web Sitesi 

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri 

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale salonunda teslim edilmelidir. 

 

Niteliği 

İşletme İşi 

İşin Yeri / Alanı  

Deniz Kampüsü –Tuzla /İstanbul 

Kapalı alan 144 m2 

Süresi 

 

30 Ay  

İşletmeci Firma Kriterleri 

İhaleye, daha önce tercihen Üniversitelerde veya işlek alışveriş merkezleri ve caddelerde Sosyal Tesis, Kantin ve Cafe / Kafeterya İşletmeciliği, Catering ve Yemek Hizmetlerinde en az 1 yıldır bulunmuş, yemek işiyle uğraşan tüzel kişiler katılımda bulunabilecektir. 

 

 

 

2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı: 

Teslim Alınacak Birim  

Satınalma Müdürlüğü 

Teslim/Keşif Tarih 

İlan Tarihi ile ihale tarihi aralığında  (Randevu İle) 

Teslim Adresi  

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul 

Açıklama  

Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.  

 

3. İstenen Belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

 1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli) 

 1. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi 

 1. 2022 tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti  

 1. Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte) 

 1. Geçerli imza sirküleri kopyası 

 1. Son Vergi Levhası kopyası 

 1. Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi. 

 1. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri 

 1. İsteklinin son 1 (bir) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge, 

 1. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi 

 1. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’   dan alınacak ilişiksizlik belgesi 

 1. Daha önce benzer tesislerde/ortamlarda (üniversiteler, diğer okullar,  işyerleri, alışveriş merkezleri ve kamu kurumları gibi) Kantin ve Kafeterya İşletme faaliyetlerinde bulunduğuna dair, iş bitirme belgeleri ve ilgili konudaki referansları ile sertifika ve belgeler. Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, Kalfalık, Kantin İşletmeciliği Kurs Bitirme Belgesi, Gıda, Bakliyat, Büfe v.b. İşletmeciliği Kurs Bitirme Belgesi ya da Aşçılık Belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar veya işyeri açma belgelerinden en az iki adedini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır. 

 1. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır). 

 

4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.