Deniz Kampüsü Cafe/ Kafeterya İşletme İhalesi

10 Ocak 2022 Pazartesi

              DENİZ KAMPÜSÜ MERKEZ CAFE-KAFETERYA KİRALAMA İHALESİ

İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

1. İhale Detayları

İhale Şehri
İstanbul
İş Şehri
İstanbul
Kurum                        
T.C. Piri Reis Üniversitesi
İşin Adı/Konusu/ Cinsi 
Cafe/ Kafeterya İşletme İhalesi 
İhale Tarihi ve Saati
20.01.2022, Saat 14:00
İhale Usulü
Kapalı Teklif Usulü (16.03.2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Piri Reis Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 27. Maddesi)
İhale Doküman Bedeli
250 TL
Geçici Teminat Tutarı
10.000 TL (Kesin Teminat 210.000 TL )
İhale Adresi
Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8  Tuzla - İstanbul
Telefon ve faks numarası
0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51
Elektronik Posta Adresi
Web Sitesi
Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri
Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale salonunda teslim edilmelidir.

 

Niteliği
İşletme İşi
İşin Yeri / Alanı
Deniz Kampüsü –Tuzla /İstanbul
Kapalı alan 144 m2
Süresi
30 Ay
İşletmeci Firma Kriterleri
İhaleye, daha önce tercihen Üniversitelerde veya işlek alışveriş merkezleri ve caddelerde Sosyal Tesis, Kantin ve Cafe / Kafeterya İşletmeciliği, Catering ve Yemek Hizmetlerinde en az 1 yıldır bulunmuş, yemek işiyle uğraşan tüzel kişiler katılımda bulunabilecektir.

 

2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim
Satınalma Müdürlüğü
Teslim/Keşif Tarih
İlan Tarihi ile ihale tarihi aralığında  (Randevu İle)
Teslim Adresi
Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul
Açıklama
Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.

 

3. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

3.1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)

3.2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi

3.3. 2022 tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti

3.4. Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)

3.5. Geçerli imza sirküleri kopyası

3.6. Son Vergi Levhası kopyası

3.7. Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi.

3.8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri

3.9. İsteklinin son 1 (bir) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,

3.10. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi

3.11. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’   dan alınacak ilişiksizlik belgesi

3.12. Daha önce benzer tesislerde/ortamlarda (üniversiteler, diğer okullar,  işyerleri, alışveriş merkezleri ve kamu kurumları gibi) Kantin ve Kafeterya İşletme faaliyetlerinde bulunduğuna dair, iş bitirme belgeleri ve ilgili konudaki referansları ile sertifika ve belgeler. Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, Kalfalık, Kantin İşletmeciliği Kurs Bitirme Belgesi, Gıda, Bakliyat, Büfe v.b. İşletmeciliği Kurs Bitirme Belgesi ya da Aşçılık Belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar veya işyeri açma belgelerinden en az iki adedini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır.

3.13. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

 

4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.