Kırtasiye İşletmesi İhale Duyurusu

16 Aralık 2021 Perşembe

DENİZ KAMPÜSÜ KIRTASİYE İŞLETMESİ

 

İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

1. İhale Detayları

İhale Şehri

İstanbul

İş Şehri

İstanbul

Kurum                      

T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi

Kırtasiye İşletme İhalesi  ( Kiralama )

İhale Tarihi ve Saati

24.12.2021, saat 14:00

İhale Usulü

Açık İhale  (Kapalı Teklif –Açık Artırma) (16.03.2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Piri Reis Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 27. Maddesi)

İhale Doküman Bedeli

250 TL

Geçici Teminat Tutarı

5.000 TL (Kesin Teminat İki Kira Bedeli Tutarında )

İhale Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8  Tuzla - İstanbul

Telefon ve faks numarası

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi

satinalma@pirireis.edu.tr

Web Sitesi

http://www.pirireis.edu.tr

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale salonunda teslim edilmelidir.

 

Niteliği

İşletme İşi

İşin Yeri / Alanı

Deniz Kampüsü –Tuzla /İstanbul

Toplam 57m²

 

Süresi

 

30 Ay 

 

 

 

2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim

Satınalma Müdürlüğü

Teslim/Keşif Tarih

İlan Tarihi ile ihale tarihi aralığında  (Randevu İle)

Teslim Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul

Açıklama

Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.

 

3. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

  • İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
  • İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
  • 2021 tarihli Oda sicil kayıt sureti
  • Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
  • Geçerli imza sirküleri kopyası
  • Son Vergi Levhası kopyası
  • İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
  • İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
  • En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
  • En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
  • İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi’nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

 

4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.