Europass Üniversite Bilgilendirme Seminerleri

3 Kasım 2021 Çarşamba

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Malumları olduğu üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018/646 (mülga 2241/2004/EC) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Kararı uyarınca oluşturulan Europass’ı Türkiye’de yaygınlaştırmak ve Europass ile ilgili faaliyetleri ulusal düzeyde koordine etmek üzere “Ulusal Europass Merkezi (UEM)” olarak görevlendirilmiştir.

Ulusal Europass Merkezi 2021-2023 faaliyetleri kapsamında Kurumumuzca, üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesine yönelik "Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla Avrupa Fırsatlarına Erişim" konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirilecektir. Seminerler aracılığıyla katılımcıların iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmekte olup, etkinlik kapsamında katılımcılara Europass web platformu (www.europass.eu) ve Europass belgelerinin (Europass CV, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki) kullanımı, Avrupa standardında CV ve niyet mektubu hazırlama, mülakat teknikleri, Europass araçlarıyla iş ve eğitim fırsatlarına erişim gibi konularda bilgiler aktarılacaktır.

Bu çerçevede, söz konusu seminerlerden yararlanmak isteyen üniversitelerin, fakülte, enstitü, ofis, topluluk ve kulüplerinin info@europass.gov.tr adresinden Kurumumuz ile iletişime geçebilecekleri ve ücretsiz seminer taleplerini e-posta ile Kurumumuza iletebileceklerdir.

 

                                                                                                                          Adem CEYLAN

                                                                                                                           Kurum Başkanı