İskele Yapım İhalesi

23 Ağustos 2021 Pazartesi

İSKELE YAPIM  İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 • İhale Detayları

İhale Şehri

İstanbul

İş Şehri

İstanbul

Kurum                      

T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi

İskele Yapım İhalesi

İhale Tarihi ve Saati

31.08.2021, Saat 14: 00

İhale Usulü

Açık İhale (Kapalı Teklif-Açık Eksiltme)

Geçici Teminat Tutarı

Teklif Tutarının % 5’ i oranında

İhale Doküman Bedeli

250 TL

İhale Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok.No:8  Tuzla - İstanbul

Telefon ve faks numarası

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi

satinalma@pirireis.edu.tr

Web Sitesi

http://www.pirireis.edu.tr

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

 

Niteliği

İskele Yapımı

İşin Yeri

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok.No:8  Tuzla – İstanbul

 

 • İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim

Satınalma Müdürlüğü

Teslim/Keşif Tarih

İlan Tarihinden İhale Tarihine kadar olan aralıkta  (Randevu İle)

Teslim Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul

Açıklama

Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.

 

 

 

 • İstenilen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

  • İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
  • İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
  • 2021 tarihli Oda sicil kayıt sureti
  • Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
  • Geçerli imza sirküleri kopyası
  • Son Vergi Levhası kopyası
  • Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi.
  • İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri, İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusundaki faaliyetlerde bulunduğuna dair, iş bitirme belgeleri ve ilgili konudaki  referansları ile sertifika ve belgeler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat v.b. belgeler
  • En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
  • En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
  • İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).
  • Geçici Teminat Belgesi

 

 • Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.