Arsa Satış İhalesi

9 Ağustos 2021 Pazartesi

ARSA SATIŞ İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 1. İhale Detayları

İhale Şehri

İstanbul

İş Şehri

İstanbul

Kurum                        

T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi 

Arsa Satış İhalesi

İhale Tarihi ve Saati

18.08.2021, Saat 14: 00

İhale Usulü

Açık İhale (Kapalı Teklif-Açık Artırma )

Geçici Teminat Tutarı

Teklif Tutarının % 5 i kadar

İhale Doküman Bedeli

250 TL

İhale Adresi

Piri Reis Üniversitesi - Deniz Kampüsü  Postane Mah. Eflatun Sok.No:8  Tuzla - İstanbul

Telefon ve faks numarası

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi

satinalma@pirireis.edu.tr

Web Sitesi

http://www.pirireis.edu.tr

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

 

Niteliği

Arsa

Yeri

Postane Mahallesi, Gölboyu Sokak ile Ulaş sokak köşesi Tuzla-

İstanbul

 

 1. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim

Satınalma Müdürlüğü

Teslim/Keşif Tarih

İlan Tarihinden İhale Tarihine kadar olan aralıkta  (Randevu İle)

Teslim Adresi

Piri Reis Üniversitesi - Deniz Kampüsü - Satınalma Müdürlüğü             Postane Mah. Eflatun Sok. No:8 Tuzla - İstanbul

Açıklama

Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.

 

 

 1. İstenilen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

 1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
 2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh Belgesi
 4. Tüzel kişiler için kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte), yetki belgesi
 5. Geçerli imza sirküleri kopyası
 6. Son Vergi Levhası kopyası
 7. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
 8. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
 9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir
 11. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi’nde” bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).
 12. Geçici Teminat Belgesi
 1. Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartname ’den ulaşılabilir.