7143 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF DUYURUSU

29 Mayıs 2018 Salı

7143  SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF DUYURUSU

18.05.2018  tarihli 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143  Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen
GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-¬2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.
Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…” 
         

Söz konusu madde kapsamında; üniversitemizden ilişiği kesilen ve üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin (terör suçundan hüküm giyenler hariç) 18 Eylül  2018 tarihine kadar  Piri Reis Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne  müracaat etmeleri halinde;  
2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenimlerine devam edebilirler.

Rektörlük
25.05.18

BAŞVURU TAKVİMİ  
   
Başvuru Başlangıç Tarihi  18.05.2018
Başvuru Bitiş Tarihi  18.09.2018
Kayıt Yenileme-Ücret Ödeme  13.08.18 - 18.09.2018
Eğitim Başlangıç Tarihi  24.09.2018

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

  • Ösym Belgesi
  • Denizcilik Fakültesi Ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Koşullu Programları İçin Gemi Adamı Olur Raporu Ve Sahil Hudut Genel Müdürlüğünden Alınmış Noter Onaylı Gemi Adamı Sicil Formu Ve Mülakat Formu 
  • Lise/Ön Lisans Diplomasının Aslı (Diploma Üniversitemizde İse, Durum Bildirir Dilekçe)
  • Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 12 Adet Resim
  • Adres, Askerlik, Adli Sicil Kaydı Beyanat Formu
  • Ek-B Öğrenci Bilgi Formu
  • Burslu  Program Ya Da Bölüm İse, Yeni Eğitim Dönemi Ücret Tahsilat Makbuzu

7143 SAYILI KANUN (PDF)
BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AF KANUNU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Aşağıda bulunan soru ve cevaplar 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile eklenen geçici madde 78 gereğince AF YASASI kapsamında hazırlanmıştır.

•    MYO ve yüksek lisans programları da af kapsamında mı? 
Evet, MYO ve yüksek lisans programları da af kapsamındadır.

•    İlişiğim kesilene kadar almış olduğum dersler sayılacak mı?
Öğrencilerin ilişikleri kesilinceye kadar aldıkları derslerin ne kadarı veya hangilerinin sayılacağı, kayıt yaptıracakları bölüm ve fakülte kararı ile belirlenecektir.

•    Şu anda çalışıyorum, devamsızlık hakkım olacak mı? Dersleri sadece sınavla verme hakkım olacak mı?
Kanun, öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmalarını öngörüyor. Kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerin derse devam durumları Piri Reis Üniversitesi yönetmeliklerimiz çerçevesinde uygulanacaktır.

•    Kaç yılından itibaren ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek?
Af kanunu, geriye dönük bir tarih ile sınırlı değildir. 18.5.2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

•    Hangi sebeple ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek?
Terör suçundan hüküm giyenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 7143  sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen esaslara göre en erken 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenimlerine başlayabilirler.

•    Asker kaçağıysam aftan yararlanabilir miyim?
Kanun, mevcut durumda asker kaçağı olanlar hakkında bir açıklama yapmıyor. Af ile dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrencilik durumları ilgili askerlik şubelerine Üniversitemiz tarafından bilgi verilecektir.

•    Aftan yararlanırken bölüm değiştirebilir miyiz?
Kanun, öğrencilerin öncelikle ilişikleri kesilen üniversiteye kayıtlarını yaptırmalarını öngörüyor. Kaydınızı yaptırdıktan sonra, “yatay geçiş yönetmeliği” çerçevesinde yatay geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda kararlar, ilgili bölüm, fakülte ve enstitü kurullarına aittir.

•    Başka bir üniversiteden ilişiğim kesildi, Piri Reis  Üniversitesine transfer olabilir miyim?
Kanun, öğrencilerin öncelikle ilişikleri kesilen üniversiteye kayıtlarını yaptırmalarını öngörüyor. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikâmetinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikâmet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

•    YÖK Burslu okuyordum, bursum devam edecek mi?
Lisans bölümleri için azami eğitim süresi olan 7 yıl, Ön Lisans bölümleri için azami eğitim süresi olan 4 yıllık süreyi fiili olarak tamamlamayan öğrencilerin azami eğitim süresi ile sınırlı olmak üzere YÖK Bursları aynen devam edecektir.

•    YÖK Bursu dışındaki burs ve indirimlerim devam edecek mi? 
Başvurunuz sırasında durumunuz ÜYK tarafından karara bağlanacaktır.

•    Af kanunundan yararlanmak istiyorum fakat mali durumum iyi değil ücrette indirim olabilir mi?
Bu konu da Vadeli Öğrenim Ücreti Ofisimize dilekçe ile  başvurabilirsiniz.

•    Disiplin suçundan ilişiğim kesildi, aftan yararlanabilir miyim? 
Evet, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilirler.

•    Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 sene üst üste başarısız olduğum için ilişiğim kesildi, aftan yararlanarak tekrar Hazırlık okuyabilir miyim? 
Evet, Hazırlık Programı’nda 2 sene üst üste başarısız oldukları için ilişiği kesilenler de Türkçe programa yerleşmedilerse af yasasından faydalanarak, başvurabilirler.

•    Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’ndan sonra ilişiğim kesildi, bölüme devam edebilir miyim?
Evet devam edebilirsiniz.