Sigorta Poliçe Hizmeti Alım İhalesi İlanı

15 Ağustos 2019 Perşembe

SİGORTA HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

İhale Şehri                     : İstanbul

İş Şehri                          : İstanbul

Kurum                           : T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/Cinsi  : Sigorta Poliçe Hizmeti

İhale Tarihi                    : 22.08.2019 11:00

İdari-Teknik Şartname/Keşif Planı:  İşin yapılacağı yerin keşif planı ve İdari –Teknik Şartnamenin temini için Satınalma Müdürlüğü  ile irtibat sağlanarak 19.08.2019-20.08.2019 tarihleri arasında randevu oluşturularak gerçekleştirilebilir.  Teslim alacak kişilerin şirketlerinden ihaleye katılma,  şartnameleri almaya ve teklif vermeye yetkilidir belgesi  olmalıdır. Duyurumuzun 3. Maddesinde yer alan belgeler(dış zarf) ve ihaleye ilişkin teklif metni (iç zarf) kapalı zarf içerisinde ihale gününe kadar (ihale günü de dahil) Üniversiteye teslim edilmelidir.

İhale Usulü                 : Açık İhale (Kapalı Teklif -Açık Eksiltme)

İhale Notu                  : T.C. Piri Reis Üniversitesi’ne ait Hazırlık Kampüsü ve Deniz Kampüsü ile diğer tesis ve mütemmimlerinin aşağıda belirtilen  9 (dokuz) branşta sigorta hizmet alımını kapsamaktadır.

 1. Yangın
 2. Makine Kırılması
 3. Elektronik Cihaz
 4. Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 5. İşveren Mali Mesuliyet
 6. Emniyeti Suiistimal
 7. Para Nakli
 8. Cam Kırılması
 9. Leasing Kapsamında Leasing All Risks

 

Deniz Kampüsü :  Postane Mah. Manastır Yolu Eflatun Sok. No:8 TUZLA/İSTANBUL

Hazırlık Kampüsü:   İstasyon  Mah.  Hakim Sok. No:3 Tuzla /İSTANBUL

Geçici teminat alınmayacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;

Adresi                                     : Postane Mah. Eflatun Sokak No:8 Tuzla/İstanbul

Telefon ve faks numarası       : 0216 581 00 50 – 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi          : info@pirireis.edu.tr ve pirireisuniversitesi@hs03.kep.tr

İhale dök. Gör. İnt.adresi       : http://www.pirireis.edu.tr

 

 

 1. İhale konusu yapım işinin;

a) Niteliği                                : Sigorta Poliçe Hizmetleri

b) İşin süresi                           : 31.08.2019 – 31.08.2020

c) Türü                                    : Yukarıda İhale Notunda açıklanan 9 branş  Sigorta poliçe hizmeti

d) Miktarı/Tutarı/Teminat değ.         :  İdari ve teknik şartnamede belirtilen hususlar ile sigorta poliçelerine konu olacak menkul  ve  gayri menkul kıymetlerin, sigorta eksperinin yaptığı  mutabakatlı  kıymet takdiri raporunda belirtilen değerler.

 1. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
 2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
 3. 2019 tarihli Oda sicil kayıt sureti
 4. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
 5. Geçerli imza sirküleri kopyası
 6. Son Vergi Levhası kopyası
 7. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
 8. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
 9. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
 10. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
 11. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).
 12.  Acenta ise ilgili sigorta şirketi tarafından yetkili kılındıklarına dair Yetki Belgesi

 

 1.  Ayrıntılı bilgiye üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.