Sigorta Hizmet Alımı İhale Duyurusu

12 Eylül 2019 Perşembe

SİGORTA HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

İhale Şehri                               : İstanbul

İş Şehri                                    : İstanbul

Kurum                                     : T.C. Piri Reis Üniversitesi (Sosyal ve Tic.Hiz. İkt. İşt.)

İşin Adı/Konusu/ Cinsi          : Tekne ve Makine Sigortası

İhale Tarihi                             : 20.09.2019 11:00

İdari-Teknik Şartname/Keşif Planı:  İşin yapılacağı yerin keşif planı ve İdari –Teknik Şartnamenin  temini  için  Satınalma Müdürlüğü  ile irtibat sağlanarak 16.09.2019-17.09.2019 tarihleri arasında randevu oluşturularak gerçekleştirilebilir.  Teslim alacak kişilerin şirketlerinden ihaleye katılma,  şartnameleri almaya ve teklif vermeye yetkilidir  belgesi  olmalıdır. Duyurumuzun 3. Maddesinde yer alan belgeler(dış zarf) ve ihaleye ilişkin teklif metni (iç zarf) kapalı zarf içerisinde ihale gününe kadar (ihale günü de dahil) Üniversiteye teslim edilmelidir.

İhale Usulü                : Açık İhale (Kapalı Teklif -Açık Eksiltme)

İhale Notu                 : Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisinin Tekne ve Makine ( Hull and Machinery ) ve Harp ve Grev ( War and  Strike) sigortaları branşlarında ihale usulü ile teminat altına alınması ile ilgilidir.

Sigorta Branşları:

 1. Tekne ve Makine Sigortası (Hull & Machinery Insurance) – Sefer/Seyir süresince geçerli
 2. Tekne ve Makine Sigortası (Hull & Machinery Insurance)- Limanda layup’ta olduğu süre zarfında geçerli
 3. Harp ve Grev Sigortası (Hull War & Strike Insurance)

 

Poliçe süresi  : 1(bir) yıl. Başlangıç Tarihi 25.09.2019, Saat :00:00
 

Konu gemi eğitim seferinde olmadığı süre boyunca liman risklerini teminat alması adına ayrı bir poliçe (LAYUP Poliçesi), konu gemi eğitim seferi halindeyken seyir risklerinin teminat altına alınması adına ayrı bir poliçe olması gerekmektedir (H&M Risks).


Geçici teminat alınmayacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;

Adresi                                    : Postane Mah. Eflatun Sokak No:8 Tuzla/İstanbul

Telefon ve faks numarası       : 0216 581 00 50 – 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi         : info@pirireis.edu.tr ve pirireisuniversitesi@hs03.kep.tr

İhale dök. Gör. İnt.adresi      : http://www.pirireis.edu.tr

 

 1. İhale konusu yapım işinin;

 Niteliği                                           : Sigorta Poliçe Hizmetleri

                                                        (Tekne ve Makine Sigorta ; Harp ve Grev Sigorta)

  İşin süresi                                     : 25.09.2019 – 24.09.2020

  Miktarı/Tutarı/Teminat Değeri    : İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlar

3. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 • İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
 • İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
 • 2019 tarihli Oda sicil kayıt sureti
 • Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
 • Geçerli imza sirküleri kopyası
 • Son Vergi Levhası kopyası
 • İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
 • İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
 • En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
 • En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
 • İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).
 • Acenta ise ilgili sigorta şirketi tarafından yetkili kılındıklarına dair Yetki Belgesi.

4. Ayrıntılı bilgiye üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.