Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımı İhale Duyurusu

26 Eylül 2019 Perşembe

PERSONEL TAŞIMA SERVİSİ HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İhale Şehri                               : İstanbul

İş Şehri                                    : İstanbul

Kurum                                     : T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi          : Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımı

İhale Tarihi                             : 04.10.2019 14:00

İdari-Teknik Şartname/Keşif Planı:  İdari –Teknik Şartnamenin  temini  için  Satınalma Müdürlüğü  ile, 27.09.2019- 02.10.2019 tarihleri arasında, randevu oluşturularak gerçekleştirilebilir. Teslim alacak kişilerin şirketlerinden ihaleye katılma,  şartnameleri almaya ve teklif vermeye yetkilidir belgesi olmalıdır. Duyurumuzun 3. Maddesinde yer alan belgeler(dış zarf) ve ihaleye ilişkin teklif metni (iç zarf) kapalı zarf içerisinde ihale gününe kadar (ihale günü de dahil) Üniversiteye teslim edilmelidir.

İhale Usulü                : Açık İhale (Kapalı Teklif -Açık Eksiltme)

İhale Notu                  : Piri Reis Üniversitesi Personel Servis Taşımacılığı hizmetinin Teknik Şartnamede belirtilen semtler/mahaller arasında güzergâhlar üzerindeki Üniversite personelinin ulaşımının sağlanmasıdır.

 

Sözleşme süresi          : 3 (üç) yıl.
 

Geçici teminat alınmayacaktır.

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;

Adresi                                    : Postane Mah. Eflatun Sokak No:8 Tuzla/İstanbul

Telefon ve faks numarası       : 0216 581 00 50 – 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi         : info@pirireis.edu.tr ve pirireisuniversitesi@hs03.kep.tr

İhale dök. Gör. İnt.adresi      : http://www.pirireis.edu.tr

 

 1. İhale konusu yapım işinin;

Niteliği                                           : Personel Taşımacılığı  

İşin süresi                                      : 3 yıl

Miktarı/Tutarı/Teminat Değeri     : İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlar

 

 

3. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 • İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
 • İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
 • 2019 tarihli Oda sicil kayıt sureti
 • Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
 • Geçerli imza sirküleri kopyası
 • Son Vergi Levhası kopyası
 • İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
 • İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
 • En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
 • En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
 • İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

 

4. Ayrıntılı bilgiye üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.