Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması

7 Ocak 2020 Salı

Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması

İMEAK Deniz Ticaret Odası, denizcilik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla “Denizci Millet, Denizci Ülke” adıyla fikir ve proje yarışması başlattı. Başvurular 2 Ocak - 27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma ile Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde; Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaç edinilmektedir. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Hedefi

Bu Yarışma ile hedeflenen, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir.

a) 18 ile 55 yaş arasındaki her Türk vatandaşı,

b) Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması’na 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar,

c) Kamu kurumlarında çalışan personel kendi adına yarışmaya başvurabilir. Kamu kurumları kurumsal olarak ödüle başvuramaz.

ç) Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir, aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilir.

d) Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması”na başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, proje finale kalır ve yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilir ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

f) Yarışmacılar, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; yarışmayı açan kurum adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olunmalıdır

g) Yarışmacı, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılabilir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme ve Açık Rıza Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

ğ) Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Takımlar en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her bir takım üyesinin yarışma şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.

h) Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışmacılar kendilerinden istendiğinde yarışma koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Yarışma koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen, ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen yarışmacılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalırlar.

ı) Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmamalıdır.

i) Yarışma başvurusu imeakdtofikiryarisması.org.tr web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklardan şartname hükümlerini kabul ettiklerini gösteren işbu şartnamenin elektronik başvuru ortamında onaylanarak, projelerinin yarışma sonrasında Kurumca yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdikleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin açık rıza ile verildiğine dair Muvafakatname şartları kabul edilmiş sayılacaktır.

Takvim

Başvurular 02 Ocak 2020 ile 27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ön eleme jürisi tarafından değerlendirme puanı 65 ve üzerinde puan alarak finale kalması uygun görülen proje ve fikirler, 17 Nisan 2020 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.

Final Jürisi tarafından değerlendirilen proje ve fikirlerden finale kalan projeler 15 Mayıs 2020 tarihinde, duyurusu daha sonra yapılacak bir salonda proje sahipleri tarafından Final Jürisi huzurunda gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen tarihlerde, finale kalan proje sahibine, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edileceklerdir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.

İMEAK DTO yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ödüller

a) Değerlendirme neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir.

Birinciye : 50.000 TL (Elli Bin TL) ve DTO plaketi

İkinciye : 30.000TL (Otuz Bin TL) ve DTO plaketi

Üçüncüye : 15.000 TL (Onbeş Bin TL) ve DTO plaketi

Finale kalan 6 proje içerisinden ilk üç dereceye giren projeler dışında kalan proje sahiplerine, yarışma anısı olarak mansiyon ödülü takdim edilecektir.

b) Başvuru yapılan projeler Ön Eleme ve Final Jürisi tarafından ödül ve dereceye girmeye uygun görülmediği takdirde katılımcılara ödül verilmeyebilecektir.

* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir.

Jüri

Jüri heyeti, üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden ve denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturulmuştur.

Oluşturulan jüri heyetlerinin Başkanlık görevi Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Oral Erdoğan tarafından deruhte edilecektir.

Yarışmanın soru ve cevaplarını görmek için tıklayın.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Adı: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO)

Adresi: Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı-Beyoğlu/ İstanbul

Telefon Numarası: +90 212 252 01 30

Web Adresi: www.denizticaretodasi.org.tr

Elektronik Posta Adresi: iletisim@denizticaretodasi.org.tr