Gemi Sigorta Hizmet Alım İhale Duyurusu

10 Eylül 2020 Perşembe

GEMİ SİGORTA HİZMET ALIM  İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

1. İhale Detayları

İhale Şehri

İstanbul

İş Şehri

İstanbul

Kurum                        

T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi 

Sigorta Hizmet Alım İhalesi / Hizmet ( Gemi Sigorta)

İhale Tarihi ve Saati

22.09.2020, Salı Günü, Saat 14:00

İhale Usulü

Açık İhale (Kapalı Teklif-Açık Eksiltme)

Geçici Teminat Tutarı

Alınmayacaktır.

İhale Doküman Bedeli

Alınmayacaktır.

İhale Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok.No:8 Tuzla - İstanbul

Telefon ve faks numarası

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi

satinalma@pirireis.edu.tr

Web Sitesi

http://www.pirireis.edu.tr

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale salonunda teslim edilecektir.

 

Niteliği

Hizmet Satınalma

İşin Yeri

TC Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi (Haydarpaşa Limanı)

Miktarı

Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisinin Tekne ve Makine ( Hull and Machinery ) ve Harp ve Grev ( War and  Strike) sigortaları branşlarında ihale usulü ile teminat altına alınması ile ilgilidir.

Konu gemi eğitim seferinde olmadığı süre boyunca liman risklerini teminat alması adına ayrı bir poliçe (LAYUP Poliçesi), konu gemi eğitim seferi halindeyken seyir risklerinin teminat altına alınması adına ayrı bir poliçe olması gerekmektedir (H&M Risks).

Sigorta Branşları:

1-            Tekne ve Makine Sigortası (Hull & Machinery Insurance) – Sefer/Seyir süresince geçerli

2-            Tekne ve Makine Sigortası (Hull & Machinery Insurance)- Limanda layup’ta olduğu süre zarfında geçerli

3-            Harp ve Grev Sigortası (Hull War & Strike Insurance)

 

2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim

Satınalma Müdürlüğü

Teslim/Keşif Tarih

İlan Tarihinden İhale Tarihine kadar olan aralıkta  (Randevu İle)

Teslim Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü  Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul

Açıklama

Şartnameleri teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri ve şirket kartvizitleri olmalıdır.

 

 

 

3. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
 2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
 3. 2020 tarihli Oda sicil kayıt sureti
 4. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
 5. Geçerli imza sirküleri kopyası
 6. Son Vergi Levhası kopyası
 7. Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi.
 8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
 9. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca Sigorta Hizmetleri faaliyetlerinde bulunduğuna dair, iş bitirme belgeleri ve ilgili konudaki  referansları  ile  sertifika ve belgeler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat v.b. belgeler
 10. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi
 11. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
 12. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).
 13. Acenta ise ilgili sigorta şirketi tarafından yetkili kılındıklarına dair Yetki Belgesi/yazısı sigorta şirketine ait imza sirküsü ile birlikte.

4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dökümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.